ОБЩИ УСЛОВИЯ

Рамакар – коли под наем

Рамакар ЕООД – коли под наем Пловдив, София, Варна, Бургас (Наричана по-долу наемодател), с настоящия договор отдава  под наем на долуподписания Наемател автомобил, предмет на настоящия договор (включително, заместващ автомобил) при условията, описани в настоящия договор и посочените на лицевата страна на договора, които Наемателят напълно разбира и приема изцяло.

1.  ПРЕДАВАНЕ И ВРЪЩАНЕ

Наемателят приема Автомобила след като го прегледа и установи, че автомобилът го  удовлетворява, че е в добро състояние и е подходящ за целите, за които го наема.  Наемателят се задължава, да върне Автомобила, заедно с всички негови документи и  придружаващото го оборудване и аксесоари на Наемодателя, в състоянието, в което  го е получил, на дата и място определени в този договор. В противен случай, и при изтичане на настоящия договор, Наемателят се задължава да заплати на Наемодателя договорената наемна цена плюс разходите за загуби и щети. Наемодателят предоставя на Наемателя гратисен период от 60 минути, след изтичането на 24-те часа наемен период.  След този гратисен период, ще бъде таксуван допълнителен ден.

2. КРАЖБА, ЩЕТА И ДР.

Наемателят се задължава да компенсира Наемодателя в случай на кражба (или частична кражба), загуба или щета, нанесена на Автомобила или на лице (включително,  пътници на автомобила), както и да заплати всички загуби и щети, понесени от Наемодателя, както следва:

(а) Наемателят е отговорен за всички щети, които е причинил на Автомобила или на трети лица, в случай, че е нарушил условията за ползване на на Автомобила или в случай, че е шофирал Автомобила по неразрешен начин, или в нарушение на Правилника за движение по пътищата на Република България, независимо от приетите застрахователни покрития.

(б) Наемателят е отговорен за частична или пълна кражба на Автомобила, освен ако Наемодателят освободи Наемателя от отговорността за пълна кражба или загуба на  Автомобила. Такова освобождаване от отговорност може да стане в случай, че наемателят е взел всички предпазни мерки за избягване на кражба или загуба на Автомобила и е ползвал Автомобила в съгласие с условията на настоящия договор. Страните изрично приемат, че загуба или кражба на части, аксесоари и/или оборудване  е за сметка на Наемателя;

(в) Изцяло се приема, че: в случай на щети причинени на: 1, Ходовата част на Автомобила; 2  Гумите и колелата на Автомобила; 3, Щети причинени по време на товарене, разтоварване или транспортиране на Автомобила с кораби, влакове или други транспортни средства без предварително писмено съгласие от Наемодателя. Посочените по-горе покрития се отнасят само за официално посочените в настоящия договор водачи на Автомобила.

3. ЦЕНИ

Наемателят се задължава да заплати на Наемодателя при сключването на договора за наемния период, освен ако не е договорено друго, следните суми:

(а) Фиксираната дневна наемна цена за целия период на договора плюс цената на допълнителните услуги;

(б) Депозит в размер определен от ценовата листа на Наемодателя осигурен в брой. Завишен в двоен размер депозит заплаща и Наемател под 23 навършени години или с по-малко от три години стаж като водач на МПС.

Наемателят се задължава да заплати на Наемодателят при наемането на автомобила, освен ако не е договорено друго, следните суми:

(а) Всички такси по презареждане на Автомобила с гориво, в случай, че не бъде върнат с количеството гориво отбелязано при наемането. Наемателя се съгласява и приема в края на наемния период, в случай, че не върне наетия Автомобил на Наемодателя с количеството гориво при получаването му, да заплати допълнителна такса „Такса зареждане с гориво“, посочена в ценовата листа по силата на настоящия договор. Наемателят приема разходите за гориво в началото на договорния период.

(б) В случай на пътен инцидент по вина на Наемателя, Наемателят се задължава да заплати на Наемодателя за всеки един ден до пълното възстановяване на автомобила сумата по договор на ден;

(в) Глоби, съдебни разходи и други разходи в следствие на неправомерно ползване на Автомобила се заплащат в пълен размер от Наемателя без протест.

(г) Всяка сума за подмяна или ремонт на гуми, колела или ремонти по ходовата част на Автомобила, както и за ремонт на щети и компенсации при пълна загуба на Автомобила, освен ако не е приета съответната застраховка в случай на щети и са спазени съответните условия (чл.2);

(д) Допълнителни такси за доставка или връщане на Автомобил, както и такса за връщане до място, различно от посоченото на лицевата страна на настоящия договор, без предварително писмено съгласие от страна на Наемодателя. Съответните такси са посочени в официалната ценова листа на Наемодателя, с която Наемателя се е запознал.

(е) Допълнителна“Летищна такса“ се начислява в зависимост от летището на което е нает автомобила. При връщане на автомобила с липсващо гориво се одържа от депозита.  Възстановяване на суми за гориво или други спорове на тема гориво няма да бъдат разглеждани, след връщането на Автомобила на Наемателят.

4. УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ

Наемателят или неговия водач трябва да притежават валидно свидетелство за управление на МПС и  лична карта /паспорт/. Минимална възраст 18 години.  Наемателят се задължава да се грижи добре за Автомобила, да го поддържа в изрядно състояние, да следи за неговата изправност, за нивата на масло и вода в съответните резервоари, за състоянието на гумите и т.н. с грижата на добрия стопанин. Всякакъв ремонт на Автомобила от страна на Наемателя лично или от друго лице се забранява, освен ако не е предварително одобрен от Наемодателя. Автомобилът няма право да напуска територията на България без изричното съгласие на Наемодателя удостоверено с пълномощно и заплатени такси и депозит съгласно тарифата. Автомобилът, не може да бъде транспортиран с кораб, влак или друго транспортно средство без предварително писмено одобрение от Наемодателя. Автомобилът няма право да се ползва:

(а) за превоз на пътници(търговски цели(такси) или товари под наем;

(б) за дърпане или теглене на друго превозно средство, ремарке или друг обект;

(в) за участие в рали състезания;

(г) за преотстъпване под наем от Наемателя на трети лица;

(д) за цели противоречащи на българското законодателаство или в нарушение на правилата за движение и/или други законови изисквания;

(е) когато Наемателят или допълнителен шофьор на  Автомобила е под влиянието на алкохол, упойващи вещества, наркотици, барбитурати или други субстанции, забранени от закона бъде заловен заплаща на Наемодателя пълен размер на нанесените щети без протест;

(ж) в нарушение на митнически, пътни или други разпоредби;

(з) от трети лица, различни от Наемателя и допълнителните шофьори, за които Наемателят е приел да заплаща дневна такса за допълнителни шофьори, посочена в официалната ценова листа на Наемодателя.

(и) за превоз на тежки товари, запалими материали, оцветяващи или лошо миришещи стоки, наркотици и др.

(й) за извършване на незаконни превози на местни жители или чужденци, или за извършване на неправомерни действия.

(к) при паркиране на Автомобила, ключовете и свидетелството за регистрация трябва да се намират в Наемателя. Прозорците трябва да са затворени, вратите заключени и алармата/GPS/, ако има такива активирани. При предварително прекратяване на договора от страна на наемателя не се възстановява сумата за оставащия период;

5. УДЪЛЖАВАНЕ НА НАЕМНИЯ ПЕРИОД

Ако Наемателят желае да удължи наемния период на Автомобила, той следва да уведоми Наемодателя в писмен вид минимум двадесет и четири (24) часа преди края на наемния период и да получи съответно писмено съгласие /email/. Ако пропусне да направи това, или да получи писмено съгласие удължаване наемния период, подлежи на граждански и наказателни санкции за незаконно владеене на Автомобила. В случай, на удължаване на наемния период, Наемателят поема задълженията, описани в настоящия договор за удължаване на наемния период по отношение на Автомобила или заместващ автомобил.

6. ОБЕЗЩЕТЕНИЕ

Наемателят изрично се сългасява, че Наемодателят не носи отговорност за загуби или щети претърпени от Наемателят или трети лица по време на наемния период и няма право да повдига претенции към Наемодателя по отношение на такива. Договорено е, че Наемателят носи пълна лична и неограничена имуществена отговорност за причинени щети на Наемодателя, както и на трети лица във връзка с наемното отношение или с използването на наетия автомобил, ако това е в резултат на нарушаване условията на договора.

7. ИНЦИДЕНТИ

В случай на пътен или друг инцидент ( пожар, кражба и т.н.), Наемателят или допълнителния шофьор, са длъжни незабавно да направят следното:

(а) Да не признават отговорност или вина и да не се съгласяват с претенции на трети лица по никакъв начин пряко или непряко;

(б) Да си запишат имената и адресите на очевидци, както и името и адреса на шофьора и данните на превозното средство, с което са претърпели инцидент;

(в) Да уведомят полицията с цел разследване на отговорността на третото лице и предоставяне на грижи за пострадалите, както и да изискат протокол за ПТП;

(г) Да се свържат незабавно с Наемодателя по телефон, или чрез други средства за комуникация;

(д) Да получи и попълни двустранен протокол за ПТП с цялата необходима информация от трети лица;

(е) Да фотографира мястото на инцидента и превозните средства участвали в произшествието, ако е възможно. Наемателят трябва да попълни и подпише протокол за пътно произшествие/ кражба в рамките на двадесет и четири (24) часа в най-близкия клон на Наемодателя и да изпрати всички необходими документи или информация на Наемодателя. В случай на кражба или загуба на Автомобила Наемателя трябва да докладва за инцидента незабавно в писмен вид в най-близкото полицейско управление. Наемателят е длъжен да съдейства на Наемодателя и/или неговия застраховател по отношение на всички искове и правни спорове във връзка със събития по тази точка. В случай, че Наемателят наруши някоя от предходните разпоредби той дължи обезщетение за причинените на Автомобила щети.

8. ЗАСТРАХОВКИ

(а) Наемодателят представя на Наемателят и всеки допълнителен шофьор покритие „Покритие гражданска отговорност“ от застрахователна компания в случай на смърт, нематериални или материални щети на трети лица, пътници или не, на Автомобила (водачът не се включва) до минималния размер, определен от българското законодателство, в случай, че не нарушават някое от условията на настоящия договор.

(б) Наемателят, допълнителните упълномощени шофьори и всички останали пътници на Автомобила нямат застрахователно покритие „Персонална Застраховка Злополука. Наемодателят не носи отговорност за такава загуба, увреждане и др. по време на наема, или след връщането на Автомобила на Наемодателя.

9. ЛИЧНИ ДАННИ

Наемателят се съгласява личните му данни да бъдат съхранявани в компютърната система на Наемодателя. Страните се съгласяват изрично, че Наемателят има право да използва тези данни, когато Наемателят при наемането на Автомобила декларира неверни данни или наруши условията на настоящия договор, като Наемодателят може да представи тези данни на държавните ограни, или други трети лица, както и в случай, че има подозрения за извършване на криминално или друго престъпление.

10. РАЗНИ

(а) Автомобилът е винаги собственост на Рамакар ЕООД – коли под наем (Наемодателя). Това споразумение е само договор за отдаване под наем. Наемателят не е представител /служител/агент на Наемодателя по никакъв начин и в никакъв случай. Наемателят признава, че не придобива никакви права, различни от тези, посочени в настоящия договор;

(б) По време на наема всички допълнителни шофьори са солидарно отговорни с  Наемателя. По същия начин, в случай, че това споразумение е подписано от представител на Наемателя, той ще бъде солидарно отговорен с Наемателя;

(г) настоящия договор заменя всяко друго предварително писмени или устно споразумение между Наемодателя и Наемателя;

(д) Наемодателят не може да се откаже от някои от правата си произтичащи от закона и този договор.

(е) Всяко изменение на условията на настоящия договор не е валидно, ако не е договорено в писмена форма;

(ж) Наемателят се съгласява да приема, че всички гореспоменати условия са валидни, както в първоначалния договор с Наемодателя, така и в случай на удължаване от времето на наемане и/или замяната на автомобила с друг;

(з) В случай, че има разлика между копията и оригинала на този договор, оригиналът притежаван от Наемодателя винаги е с предимство. Договарящите се страни признават и приемат, че всички условия на настоящия договор са съществени и основни за целите описани в настоящия документ.

11. ЮРИСДИКЦИЯ

Този договор се подчинява на законодателството на държавата по седалището на Наемодателя и всички спорове, които могат да възникнат от или във връзка с него ще бъдат подсъдни на съответния компетентен съд, в Пловдив, България.